Sahte bir sorunu buradan bildirin

1 Ocak 2012'den bu yana faaliyetlerimiz

7.1m +
ELE GEÇİRİLEN SAHTE ŞİŞELER
6.4m +
ELE GEÇİRİLEN SAHTE KAPAYILAR
24.6m +
ELE GEÇİRİLEN SAHTE ETİKETLER
25.6k +
SAHTESAYI KARŞITI UYGULAMA İŞLEMLERİ
34.9k +
EĞITIMLI KOLLUK GÖREVLILERI

1 Amaç

1.1 Alliance Against Counterfiit Spirits, Ltd. ("AACS" veya "Şirket"), faaliyet gösterdiği her yerde işini sorumlu ve yasal bir şekilde yürütmeyi taahhüt eder.

1.2 Bu Kurallar, Üyelerden ve İş Ortaklarından hem profesyonel hem de kişisel olarak talep edilen davranış standartlarını açıkça ortaya koymaktadır.

1.3 Bu kodun amacı doğrultusunda,

   1.   Kurul, AACS Yönetim Kurulu anlamına gelir.
   2.   Çalışanlar, AACS çalışanları anlamına gelir
   3.   Yüklenici, AACS'ye hizmet sağlayan ancak Çalışan olmayan herhangi bir kişi veya işletme anlamına gelir.
   4.   Servis Sağlayıcılar, AACS ile servis sağlayıcı sözleşmesi olan herhangi bir kişi veya işletme anlamına gelir.
   5.   Üye, AACS üyeliğine resmi olarak kabul edilen bir şirket anlamına gelir.
   6.   Delegeler, bir Üye tarafından İttifakta kendisini temsil etmek üzere atanan bir Üyenin çalışanı veya çalışanları anlamına gelir.
   7.   İştirakçiler topluca Yönetim Kurulu, Çalışanlar, Yükleniciler, Hizmet Sağlayıcı ve Delegeler anlamına gelir.

1.4 Bir Üye, Hizmet Sağlayıcı veya Yüklenici tarafından istihdam edilen veya tutulan kişiler söz konusu olduğunda, Kurallardan haberdar olmalarını ve hükümlerine uymalarını sağlamak Üyenin, Hizmet Sağlayıcının veya Yüklenicinin sorumluluğundadır.

1.5 Çalışanların, Hizmet Sağlayıcıların veya Yüklenicilerin Kuralların gerekliliklerine ve standartlarına uymaması, sözleşmelerinin feshini de içerebilecek disiplin cezasına neden olacaktır. Başarısızlık, maruz kalınan kayıplar için zararların tazmini de dahil olmak üzere yasal veya diğer işlemlerle de sonuçlanabilir.

 

2 Çıkar Çatışmaları

2.1 AII Ortakları, ana şirketlerine ve Üyelerle birlikte İttifak'a karşı ticari sadakat yükümlülüğü borçludur. Bu görev, bir İş Ortağının İttifak ile bir çıkar çatışmasına neden olan veya neden olabileceği düşünülebilecek faaliyetlerde bulunması durumunda ihlal edilir.

2.2 Bir İş Ortağı, AACS aracılığıyla veya AACS adına faaliyetlerinden edinilen bilgilerle bağlantılı belirli bir eylem veya eylemsizlikten kazanç veya fayda sağlama ya da aile üyelerinin, arkadaşların veya ortakların kazanç veya fayda sağlamasına neden olma konumunda olduğunda çıkar çatışması ortaya çıkabilir. Bu tür çatışmalar, uygun bir eylem planının belirlenebilmesi için AACS'nin Genel Müdürüne ("MD") ilk fırsatta bildirilmelidir.

 

3 Uygunsuz Ödemeler

3.1 ABD Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası, İngiltere Rüşvet Yasası, Birleşik Krallık Terörle Mücadele, Suç ve Güvenlik Yasası 2001, La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi Sapin 2) ve diğer ülkelerin rüşvet ve uygunsuz ödemelerle ilgili yasaları hukukun karmaşık bir alanını oluşturmaktadır. AACS, rüşvet ve uygunsuz ödemelerle ilgili ABD, İngiltere, Fransa ve diğer uluslararası ve ulusal yasalara tam olarak uyar. AACS, rüşvet, "geri tepme" veya diğer uygunsuz ödemelerin ("kolaylaştırma ödemeleri" olarak bilinenler dahil) teklif edilmesini veya alınmasını - hiçbir koşulda - yasaklar.

3.2 Bu yasak ayrıca, aracıların/acentelerin/bağlı kuruluşların veya ortak girişim şirketlerinin AACS veya Ortak adına bu kişilere herhangi bir şey vermek veya vermeyi vaat etmek için kullanılmasını da engeller.

3.3 Ortaklar, uygunsuzluk önerisinde bulunulmamasını sağlamak için hükümet yetkilileriyle uğraşırken özel dikkat göstermelidir. Herhangi bir üçüncü taraf da dahil olmak üzere, hükümetin veya siyasi çalışanların, memurların veya adayların kararını etkileme niyeti olarak yorumlanabilecek hiçbir şey verilmemeli veya verileceğine söz verilmemelidir. AACS'nin devlet kurumlarına yapılan hediye, eğlence veya ödemeleri onaylama ve kaydetme politikaları ve süreçleri her zaman takip edilmelidir.

3.4 Sahteciliği önleme marka bilinirliği eğitiminin sağlanması, birçok AACS programının ayrılmaz bir parçasıdır.  Eğitim etkinlikleri planlarken, Yükleniciler ve Hizmet Sağlayıcılar, AACS yönetimine onay için kolluk kuvvetlerinin neden seçildiğini özetleyen bir eğitim planı sunmalıdır.  Onaylanan eğitimin tamamlanmasının ardından, Yükleniciler ve Hizmet Sağlayıcılar 'AACS Eğitim Katılımcıları' belgesini (Ek 1 olarak eklenmiştir) AACS yönetimine sunmalıdır.

 

4 İstihdam

4.1 AACS, Yüklenicileri ve Hizmet Sağlayıcıları, işin yapılacağı ülkede yasal istihdam yaşının altında olan veya başka bir şekilde kanunen istihdam edilme hakkına sahip olmayan veya o ülke veya bölgedeki ilgili makamlara istihdam edildiği geçerli bir şekilde beyan edilmemiş kişileri istihdam etmeyecek, tedarik etmeyecek veya istihdamına izin vermeyecektir.

 

5 Üçüncü Taraf Araştırmacılar

5.1 Koordine edilmediği sürece, bir Hizmet Sağlayıcının ve aynı pazardaki bir Üye tarafından ayrı ayrı sözleşmeli bir üçüncü taraf araştırmacının eylemlerinin, kolluk kuvvetleri veya diğer yetkililerle çatışması veya zorluk çıkarması ve böylece AACS ve/veya Hizmet Sağlayıcının mesleki itibarına ve gelecekteki işine zarar vermesi mümkündür.

5.2 Üyelerin, AACS tarafından atanan bir hizmet sağlayıcının faaliyet gösterdiği bir pazarda üçüncü taraf araştırmacılarla ilişki kurdukları durumlarda, Üyeler AACS'yi uygun şekilde bilgilendirecek ve üçüncü taraf araştırmacıların eylemlerinin Hizmet Sağlayıcı faaliyetleriyle çelişmemesini sağlamak için bir protokol üzerinde anlaşacaklardır.

 

6 Kayıtların Oluşturulması ve Saklanması

6.1 AACS'nin mali ve vergi kayıtları, istihdam kayıtları ve sağlık ve güvenlik kayıtları dahil olmak üzere bir dizi kurumsal kaydı tutması kanunen zorunludur. Bu kayıtlar, gerekirse inceleme için hazır bulunmalıdır. Benzer şekilde, AACS'nin operasyonel faaliyetlerinin, özellikle de yasal işlemlerle sonuçlanması muhtemel olan veya sonuçlanması muhtemel olan yerlerde, bir kaydın oluşturulması ve saklanması gerekir. AACS, Yüklenicileri ve Hizmet Sağlayıcıları kayıtları en az 6 yıl süreyle saklamalıdır (yerel yasalar kayıtların 6 yılı aşan bir süre boyunca tutulmasını gerektirmediği sürece), bundan sonra MD AACS'den imha / silme onayı alınmalıdır.

6.2 AACS şirket kayıtlarının imha edilmesi, örneğin yasal işlemlerde veya bir kamu görevlisine veya düzenleyiciye açıklanmasını engellediği durumlarda cezai bir suç teşkil edebilir. Belirli bir kaydın oluşturulması veya saklanması gerekip gerekmediği konusunda herhangi bir şüphe varsa MD'ye danışılmalıdır.

 

7 Veri Toplama ve Sahipliği

7.1 İş Ortakları, yalnızca kendilerinin ve AACS'nin yasal olarak hak sahibi olduğu ve AACS'nin işini yürütmek için gerekli olan verileri (her türlü bilgi dahil) arayacak, talep edecek ve alacaktır. İş Ortakları ve AACS arasında olduğu gibi, AACS, AACS işi sırasında elde edilen veya oluşturulan tüm verilerin sahibi olacaktır.

 

8 Gizlilik Görevi

8.1 Gizli bilgilerin uygunsuz bir şekilde ifşa edilmesi, AACS'ye, Üyelerine ve İş Ortaklarına karşı yasal işlem başlatılmasının temeli olabilir. Bu nedenle, AACS ile veya AACS adına yaptıkları çalışmalar sırasında edindikleri veya öğrendikleri ticari veya operasyonel açıdan hassas bilgilerle ilgili gizlilik yükümlülüğü vardır ve AACS'nin yasal işinin peşinde koşmadıkça ifşa etmemeli ve asla kişisel kazanç, haksız iş uygulamaları, rekabetçi veya rekabet karşıtı amaçlar için kullanmamalıdır. veya aşağılayıcı amaçlar. Bu yükümlülük, belirli bir bilgi parçası gizli kaldığı sürece devam eder.

8.2 Gizli Bilgiler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ticari sırlar, iş planları veya görünümleri, pazarlama veya satış programları, marka güvenliği verileri, müşteri listeleri, marka formülasyonları, önemli yasal eylemler veya stratejiler, araştırma operasyonları, yeni ürünler veya fiyat değişiklikleri, markaların satın alınması veya elden çıkarılması, birleşmeler ve satın almalar veya üst yönetimdeki değişiklikler ve değeri kamuoyu tarafından bilinmemesinden türetilen diğer bilgileri içerir. Gizli Bilgiler, bu Kuralların veya yürürlükteki diğer yasaların ihlali olmaksızın kamu malı olan veya kamu malı haline gelen bilgileri içermez.

8.3 Bir Üyenin veya İş Ortağının, AACS'deki pozisyonu veya AACS ile olan ilişkisi nedeniyle diğer İş Ortaklarının kariyeri, ücreti veya ayrıntıları veya kişisel koşulları ile ilgili olarak elde ettiği bilgiler de gizlidir.

8.4 Bu Kuralların gizlilik yükümlülükleri, AACS ile olan ilişkilerini sonlandırdıktan sonra bile, bilgiler gizli kaldığı ve genel olarak kamuya açık olmadığı sürece Üyeler ve İştirakçiler için geçerlidir.

8.5 AACS, başkalarının Gizli Bilgileri ile ilgili haklarına da saygı duyar. Üyeler ve İştirakler, Yönetim Kurulu'nun önceden izni olmaksızın herhangi bir Üye, Ortak veya üçüncü taraftan veya onlar hakkında Gizli Bilgileri kabul etmemeli, talep etmemeli veya ifşa etmemelidir. Üyeler ve İş Ortakları, kamuya açık yerlerde tartışmalar veya belgelerin kullanımı yoluyla kasıtsız açıklama riskine özellikle dikkat etmelidir. Üyeler ve İş Ortakları, AACS politika ve prosedürlerini izleyerek AACS'nin kendilerine emanet edilen Gizli Bilgilerini korumalıdır.

 

9 Gizlilik ve Veri Koruma

9.1 AACS, yıllık olarak İş Ortaklarına dağıtılan tam bir Veri Koruma Politikasına sahiptir.

9.2 AACS, Üyelerinin ürünlerinin sahteciliğiyle mücadele amacını gerçekleştirmek için veri toplar, saklar ve ifşa eder.

9.3 Üyeler ve İş Ortakları, bu tür kişisel verilerin toplanmasının, depolanmasının, aktarılmasının, serbest bırakılmasının veya kullanılmasının, 1998 Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve Veri Koruma Yasası (ve AACS'nin tabi olduğu veri korumasıyla ilgili müteakip yasa veya yönetmelikler) dahil olmak üzere yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamalıdır.

9.4 Kişisel veriler, yalnızca bu bilgilerden tanımlanabilen veya bu bilgiler AACS'nin tuttuğu (veya muhtemelen gelecekte tutabileceği) diğer bilgilerle birleştirildiğinde tanımlanabilen yaşayan bir bireyle ilgili herhangi bir bilgidir. AACS, Üyelerinin ve İş Ortaklarının kişisel verilerini alır, ancak esas olarak kendi veritabanında tutulan soruşturma altındaki kişiler hakkında veri toplar (ör. adlar, adresler, kredi kartı bilgileri, telefon numaraları, e-posta adresleri, kişisel kimlik numaraları ve bir kişiyi tanımlayabilecek diğer kişisel bilgiler).

9.5 Her Üye ve İş Ortağı, herhangi bir AACS raporuna veya soruşturmasına konu olan herhangi bir bireyin kişisel verilerini işlerken yürürlükteki veri koruma yasası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

9.6 Hizmet Sağlayıcılar, AACS ile bir Hizmet Sağlayıcı Sözleşmesi imzalamadan AACS adına kişisel verileri toplamamalı, kullanmamalı veya ifşa etmemelidir.

9.7 Çalışanlar, kişisel verileri yalnızca iş sözleşmeleri kapsamında izin verildiği şekilde toplayabilir, kullanabilir veya ifşa edebilir. AACS, Üyeler, Hizmet Sağlayıcılar ve Yüklenicilerin her biri, çalışanlarının kişisel verileri işleme konusunda tam olarak eğitildiğinden emin olmalıdır.

9.8 İfşaya izin verildiği durumlarda, bir suçun önlenmesi için gerekli olmadıkça (ve ifşa edilmemesi bu soruşturmaya zarar vermedikçe) bu tür bir açıklama AACS dışındaki kişilerle paylaşılmamalıdır. Sadece soruşturma için gerekli asgari miktarda kişisel veri açıklanmalıdır.

9.9 Herhangi bir kişisel veri güvenli bir şekilde paylaşılmalı ve İş Ortakları, bilgilerin alıcısı üzerinde yeterli kontrollerin yapıldığından emin olmalıdır.

9.10 Kişisel verilerin doğruluğu kontrol edilmeli ve mümkünse güncel olmalıdır.

9.11 Kişisel verilerin herhangi bir şekilde açıklanması kaydedilmeli ve ifşanın nedenleri belgelenmelidir. AACS, Üyeleri ve Ortakları, hangi bilgilerin paylaşıldığını, kimlerle paylaşıldığını, ne zaman paylaşıldığını ve ifşa edilme gerekçesini kaydetmelidir.

9.12 Üyeler ve İştirakler, bireyler tarafından herhangi bir veri erişim talebinin dile getirilmesi, bireyler veya düzenleyiciler tarafından herhangi bir endişenin dile getirilmesi veya bir güvenlik ihlali durumunda 48 saat içinde birbirlerini bilgilendirmelidir.

 

10 Rekabet ve Anti-Tröst Yasaları

10.1 Birçok ülkede, rakiplerle veya onların temsilcileriyle işbirliği, rekabet ve anti-tröst yasalarına tabidir ve bu yasaların çiğnenmesi durumunda, suçlu bulunanlar için para cezaları ve hapis cezaları da dahil olmak üzere ciddi medeni ve cezai cezalarla sonuçlanabilir. Üyeler ve İş Ortakları, ticari rekabeti azaltmayı amaçlayan veya bunun etkisi olan, örneğin AACS Üyelerinin aşağıdakileri kabul etmesini istemek veya kolaylaştırmak gibi herhangi bir eylemi tartışmamalı veya gerçekleştirmemelidir:

   1. herhangi bir satış şartını (iskontolar, fiyatlar, kredi koşulları vb.) veya üretim seviyelerini belirlemek;
   2. pazarları, müşterileri veya bölgeleri bölmek veya herhangi bir müşteriyi boykot etmek; veya
   3. müşterileri [yeniden] satış fiyatları konusunda etkilemek.

10.2 Diğer Üyeler, İş Ortakları ve/veya diğer rakiplerle ticari rekabeti azaltabilecek konuların işbirliği veya tartışılması yasa dışı olabilir. Bir Üye, Ortak veya başka bir rakip bunlardan herhangi birini yükseltirse, dolaylı olarak bile olsa konuşma derhal durmalıdır. Üye veya İştirak, hiçbir koşulda bu konuları tartışamayacaklarını açıkça belirtmelidir.

10.3 Bir Üyenin veya İştirakçinin rekabet veya anti-tröst yasalarının ihlal edilmiş olabileceğinden şüphelendiği durumlar derhal AACS MD'ye bildirilmelidir.

 

11 İnsan Hakları

11.1 AACS, Çalışanları veya Yüklenicileri ve Hizmet Sağlayıcıları arasında çocukların sömürülmesine veya istemsiz köleliğe izin vermez. Bu, borç esaretinin ve işçilere dayatılan kabul edilemez finansal maliyetlerin dikkate alınmasını içerir. AACS, gönüllü istihdam ve asgari istihdam yaşı ile ilgili tüm ilgili yerel yasalara saygı duyar ve bunlara uyar ve Yüklenicilerinin ve Hizmet Sağlayıcılarının da aynısını yapmasını bekler. AACS, Çalışanlar, Yükleniciler ve Hizmet Sağlayıcılar ağındaki tüm çalışanların haklarını korumayı taahhüt eder.

11.2 AACS, bu çalışanlara adil davranılmasını ve ırk, cinsiyet, renk, kast, din, etnik köken, cinsel yönelim, engellilik, yaş, medeni durum, sağlık, hamilelik, sendika üyeliği, siyasi üyelik veya ulusal köken gibi faktörlerde ayrımcılığa (istihdamın herhangi bir yönünde) maruz kalmamalarını bekler. AACS, ağındaki herhangi bir çalışana yönelik her türlü tacizi, korkutmayı, zorbalığı veya kötüye kullanımı kesinlikle yasaklar ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık özgürlüğüne izin verilmesini bekler.  AACS, AACS, Yüklenicileri ve Hizmet Sağlayıcıları için çalışan tüm çalışanlara, hangisi daha yüksekse, en azından yasal asgari standartlara veya uygun endüstri standartlarına göre adil bir ücret ödenmesini bekler. AACS, bu çalışanların aşırı saatlerde çalışmamalarını ve ulusal yasalara, toplu sözleşmelere ve ilgili ILO standartlarının çalışma süresi hükümlerine uygun olarak çalışmalarını beklemektedir.

11.3 AACS, Yüklenicilerinin ve Hizmet Sağlayıcılarının zorla çalıştırmanın olası varlığına işaret eden işaretlere tanık olabileceğini kabul eder.   Zorla veya zorunlu çalıştırma, herhangi bir ceza tehdidi altında herhangi bir kişiden alınan ve söz konusu kişinin gönüllü olarak kendisini teklif etmediği iş veya hizmet olarak tanımlanabilir.

11.4 Tüm Yükleniciler ve Hizmet Sağlayıcılar, bir baskına katıldıklarında veya zorla çalıştırma riskinin yüksek olduğu yerlerde kolluk kuvvetlerine eşlik ettiklerinde 'Zorla Çalıştırma Kontrol Listesi'ni (bu belgeye Ek 2 olarak eklenmiştir) tamamlamakla yükümlüdür. Bu, tamamlandıktan sonraki 48 saat içinde AACS'ye iade edilmelidir. 

 

12 Sağlık ve Güvenlik

12.1 AACS, ağındaki çalışanlar için güvenli ve emniyetli çalışma koşullarını korumayı taahhüt eder. Yüklenicilerimizin ve Hizmet Sağlayıcılarımızın yürürlükteki yerel ve ulusal sağlık ve güvenlik yasa ve yönetmeliklerine uymalarını, güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sürdürmelerini ve işyerinde güvenlik kültürünü teşvik etmelerini ve teşvik etmelerini bekliyoruz.

12.2 Yükleniciler ve Hizmet Sağlayıcılar, kazaları ve tehlikeli olayları kaydetmek, araştırmak ve raporlamak, yeterli acil durum hazırlık prosedürlerini sürdürmek ve çalışanların ve sözleşmeli çalışanların sağlık ve güvenlikle ilgili endişelerini dile getirebilmeleri ve tartışabilmeleri için uygun mekanizmalara sahip olmak için bir sürece sahip olmalıdır.

 

13 Devlet Kurumları veya Düzenleyici Kurumlar Tarafından Yapılan Soruşturmalar

13.1 Bir Üye veya İştirak, AACS konularıyla ilgili bir görüşme, bilgi talep etme veya belge istemek isteyen bir devlet kurumu veya düzenleyici kurum tarafından temasa geçerse, Üye veya İştirakçi, AACS'nin yasal yükümlülüklerine tam olarak uyacağını, ancak konunun önce MD'ye yönlendirilmesi gerektiğini bildirmelidir. Tüm bu tür talepler derhal Kurula danışacak ve cevap vermeden önce yasal tavsiye alacak olan MD'ye bildirilmelidir.

 

14 Medya Soruları

14.1 Bir İş Ortağı, AACS Kurulu tarafından belirli bir durumda medyayla konuşma yetkisi verilmediği sürece, AACS, Üyeleri ve işleriyle ilgili tüm soruları AACS MD'ye yönlendirmelidir.

 

15 Genel Davranış

15.1 Genel davranış, yasadışı, etik olmayan veya pervasız olan ve/veya olumsuz tanıtım veya yorum çekebilecek ve bu Kuralların ihlali olması muhtemel herhangi bir komisyon veya ihmal eylemini ifade eder.

15.2 AACS'nin işinin doğası gereği, alkol tüketimiyle bağlantılı olabilecek herhangi bir yasadışı, etik dışı veya pervasız eylem veya davranış, bu Kuralların özellikle ciddi bir ihlalidir. Çalışanları ve Yüklenicilerinin ve Hizmet Sağlayıcılarının çalışanları, sorumlu içme elçileridir ve AACS'nin Sorumlu İçme politikasına uymak zorundadır.

15.3 Bir Çalışanın veya bir Yüklenicinin ya da Hizmet Sağlayıcının bir çalışanının cezai bir suçla suçlandığı ya da olumsuz bir tanıtıma konu olması muhtemel olan herhangi bir durum, bireyin suç veya olay sırasında AACS işiyle meşgul olup olmadığına bakılmaksızın derhal MD'ye bildirilmelidir.